Regulamin sklepu internetowego Evita7.pl

Sklep internetowy Evita7.pl dba o prawa Konsumenta.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1. Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Evita7.pl (zwanego dalej “Sklepem”) przez Sklep „EVITA” z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Solankowej 7 , NIP 5561211895, REGON 091359552.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
Adres: Solankowa 7, 88-100 Inowrocław,
Adres e-mail: biuro@evita7.pl,
Numer telefonu: +48 502 158 589
Numer rachunku bankowego: 67 8151 0001 0010 7477 2000 0001 (SGB BS Kruszwica)

§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient – każdy podmiot korzystający ze Sklepu, a w szczególności dokonujący za jego pośrednictwem Zamówień.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).
Konsument – konsument w rozumieniu art. 21[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, a w szczególności ilości produktów.
Produkt – towary prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych towarów.
Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. nr 173, poz. 1807 ze zm.).
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym evita7.pl.
Sprzedawca – Sklep „EVITA” z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Solankowej 7 , NIP 5561211895, REGON 091359552.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3. Wymagania dla korzystania ze Sklepu
Do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz obsługującej pliki cookies.
Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Informacje ogólne
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktów czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.).
Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5. Zakładanie Konta w Sklepie
Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Klient ma możliwość dodania do swojego Konta danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do wysyłki, które to dane mogą być później automatycznie pobierane przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 ust. 3.

§ 6. Składanie zamówień
Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
za pośrednictwem Sklepu wypełniając Formularz Zamówienia,
przez telefon na numer: +48 502 158 589,
pocztą elektroniczną (e-mail na adres: biuro@evita7.pl
poprzez profil na portalu Instagram.com: evitainowrocław lub evitabydgoszcz
Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Klienta taryfą.
W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Produkt/y do Koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, m.in. podać dane kontaktowe niezbędne do realizacji Zamówienia oraz wybrać sposób płatności.
Klient obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

§ 7. Metody dostawy oraz płatności
Składając Zamówienie Klient ma do wyboru następujące metody dostawy zamówionego Produktu:
odbiór osobisty,
przesyłka kurierska DPD (koszt 15zł),
Składając Zamówienie Klient ma do wyboru następujące metody płatności:
przelew na konto Sprzedawcy,
szybki przelew internetowy za pośrednictwem Przelewy24,
Terminy płatności:
w przypadku płatności przelewem bankowym – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia – wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia.
Dostawa Zamówienia realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia.
Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia przedmiotu Zamówienia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://evita7.pl/regulamin lub wzoru stanowiącego załącznik do Ustawy o prawach konsumenta.
Niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupione Produkty należy zwrócić na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust 3. Zwracane produkty muszą być zgodne z naszą polityką zwrotów: Odzież i akcesoria muszą być zwrócone nienoszone , nieuszkodzone i nieużywane, z dołączonymi metkami i oryginalnym opakowaniem. Obuwie i akcesoria muszą zostać zwrócone wraz z oryginalnym markowym pudełkiem i workiem przeciwkurzowy. Jeśli przedmiot ma dołączoną plombę zabezpieczającą, należy ją zwrócić nienaruszoną, co daje nam pewność, że dany produkt nie był użytkowany. Zachowaj ostrożność podczas przymierzania zakupów i zwróć je w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Wszelkie zwroty, które nie spełniają naszych zasad, nie będą akceptowane.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu Zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu Zamówienia, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

§ 9. Reklamacja i gwarancja
Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Reklamacje należy kierować na adres podany w § 1 ust. 3 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@evita7.pl.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 ust. 3.
W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 10. Rozstrzyganie sporów
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 11. Postanowienia końcowe
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Regulamin może być zmieniony jeżeli nastąpią ważne przyczyny, m.in.:
istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności,
wprowadzanie do Sklepu udogodnień związanych z zawiązywaniem i rozwiązywaniem Umowy Sprzedaży,
zmiana danych adresowych, teleadresowych, formy prawnej lub firmy Sprzedawcy,
zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu,
zmiany prawa powszechnie obowiązującego.
O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.